Ziņas par iestādi

Drukāt

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk − inspekcija) izveidota, pamatojoties uz Ministru kabineta 2005. gada 29. novembra rīkojumu Nr.755 „Par tiešās pārvaldes iestādes „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija” izveidošanu”. Inspekcijas darbība sākta 2005. gada 1. decembrī.

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 65.1. pantu inspekcija uzrauga un kontrolē normatīvo aktu ievērošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

Inspekcijas funkcijas un uzdevumi

 

Inspekcija ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības jomā. Inspekcijas funkcijas un uzdevumus nosaka 2005. gada 29. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.898 „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums” (turpmāk – nolikums).

 

Inspekcijai ir šādas funkcijas:

·         uzraudzīt un kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu;

·         īstenot bāriņtiesu darba uzraudzību un metodisko palīdzību (izņemot uzdevumus, kas noteikti Bāriņtiesu likuma VII un VIII nodaļā);

·         analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā;

·         nodrošināt uzticības tālruņa darbību bērnu tiesību aizsardzības jomā;

·         sniegt valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām ieteikumus bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai un pilnveidošanai;

·         sadarboties ar valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonām, kā arī nevalstiskajām organizācijām bērnu tiesību aizsardzības jomā;

·         īstenot audžuģimeņu atbalsta pasākumus;

·         atbilstoši inspekcijas kompetencei veikt citas funkcijas, kas noteiktas attiecīgo jomu regulējošajos normatīvajos aktos.

(MK 22.12.2009. noteikumu nr.1601 redakcijā)

 

Lai izpildītu noteiktās funkcijas, inspekcija atbilstoši kompetencei veic šādus uzdevumus:

·         pamatojoties uz privātpersonu, valsts vai pašvaldību institūciju iesnieg­tajām sūdzībām vai pēc savas iniciatīvas, pārbauda jebkuras valsts vai pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas vai citas fiziskās vai juridiskās personas darbību inspekcijas kompetences jomā un sastāda pārbaudes aktu par pārbaudē konstatētajiem faktiem;

·         pārbauda bāriņtiesu darbu bērnu un rīcībnespējīgu personu personisko un mantisko tiesību un interešu nodrošināšanā;

·         pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, uzdod novērst konstatētos pārkāpumus;

·         atbilstoši kompetencei nodrošina administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu, protokolu sastādīšanu un administratīvo sodu piemērošanu;

·         organizē inspekcijas amatpersonu un darbinieku un bērnu tiesību aizsardzības pašvaldību speciālistu apmācību;

·         sniedz konsultācijas un psiholoģisko atbalstu bērniem krīzes situācijās;

·         apkopo statistikas datus un pārbaužu rezultātā iegūto informāciju inspekcijas kompetences jomā un sniedz Labklājības ministrijai priekšlikumus situācijas uzlabošanai;

·         nodrošina apliecību izgatavošanu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;

·         veic audžuģimeņu uzskaiti, nodrošina psiholoģisko palīdzību un informatīvo atbalstu audžuģimenēm, kā arī audžuģimeņu apmācību;

·         informē sabiedrību inspekcijas kompetences jomā;

·         sadarbojas ar ārvalstu publiskās pārvaldes institūcijām, starptautis­kajām un nevalstiskajām organizācijām, to pārstāvjiem un ekspertiem;

·         izstrādā un iesniedz Labklājības ministrijā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai inspekcijas kompetences jomā;

·         veic citus uzdevumus, kas saistīti ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma, Bāriņtiesu likuma un bērnu tiesību aizsardzību, bāriņtiesu un audžuģimeņu darbību regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli.

(MK 22.12.2009. noteikumu nr.1601 redakcijā)

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.04.2024