Vēsture

Drukāt

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrija, analizējot saņemto sūdzību skaitu par dažādiem pārkāpumiem bērnu tiesību aizsardzības jomā periodā līdz 2005.gadam, secināja, ka emocionālās un fiziskās vardarbības gadījumu skaits ģimenēs un izglītības iestādēs aizvien pieaug. Konstatēts, ka vecākiem, ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem, pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu pedagogiem trūkst izpratnes par bērnu tiesību jautājumiem, kas rada dažādas konfliktsituācijas un vardarbību. Vienlaikus secināts, ka ir jāturpina regulāra normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība institūcijās, kurās uzturas bērni, kā arī jāsniedz metodiskā palīdzība pašvaldību speciālistiem darbā ar ģimenēm un bērniem ar mērķi pilnveidot bērnu tiesību un interešu ievērošanu. Turklāt, secināts, ka nepieciešams paplašināt sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus par dažādiem bērnu tiesību jautājumiem, lai veicinātu izpratni par tiem.

 

Ņemot vērā minēto, tika pieņemts lēmums izveidot īpašu valsts institūciju, kuras uzdevums būtu nodrošināt bērna tiesību ievērošanu Latvijā un veicināt vienotas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas ieviešanu valstī. Īpaši aktuāli bija nodrošināt valsts finansēta bērnu tiesību inspektora darbību reģionos, lai būtu iespējams ātri un efektīvi iesaistīties bērnu tiesību pārkāpumu novēršanā un koordinēt dažādu institūciju sadarbību, sniedzot bērniem nepieciešamo palīdzību.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra rīkojumu Nr.755, izveidota bērnu un ģimenes lietu ministra tiešās pārvaldes iestāde – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, kas uzsāka darbu 2005.gada 1.decembrī.

 

Pēc Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas likvidēšanas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 19.06.2024