Priekšnieks

Drukāt
Jānis Ābele - Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītība:

●       Profesionālais maģistra grāds vadībzinātnē, uzņēmuma, iestādes vai organizācijas vadītāja profesionālā kvalifikācija.

2009. – 2011. Rīgas Stradiņa Universitātē profesionālajā maģistra studiju programmā „Bizness un tiesības Eiropas Savienībā” (mācību valodas latviešu un angļu).

●       Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē.

2006. – 2009. Rīgas Stradiņa Universitāte, Eiropas Studiju Fakultātē, Eiropas Ekonomika un Bizness (mācību valodas latviešu un angļu).

●       Vispārējā vidējā izglītība.

1994. – 2006. Rīgas 3. vidusskola.

 

Darba pieredze:

 

Pieredze publiskajā sektorā:

●       01.2020-04.2020 Valsts kanceleja Projekta vadītājs. 3 mēnešu darbinieka līgums par ERAF līdzfinasēta projekta “Vienotā personālvadības platforma” ieviešanas vadību. Projekta mērķis ieviest mūsdienu prasībām atbilstošu vienotu personālvadības platformu valsts pārvaldē, kas balstīta uz kādu pasaules jaunākajā praksē adaptētu progammatūru.

●       No 06.2019 - 09.2019 LR Ekonomikas ministrijas Administrācijas vadītājs. Tiešā padotībā vairāk kā 50 darbinieku. Galvenās atbildības jomas - ministrijas un padotības iestāžu budžeta plānošana un izpildes uzraudzība, personāla vadības politika un attīstība ministrijā, pārmaiņu projekta īstenošana ministrijā, obligātās iepirkuma komponentes ieviešanas uzraudzības funkciju, valsts naftas rezervju, energoefektivitātes prasību īstenošanas lielajos uzņēmumos un lielajos enerģijas patērētājos uzraudzība. Vienlaikus padotībā arī ministrijas Administratīvā nodaļa, kas atbild par saimnieciskajiem jautājumiem. Darbības laikā īstenots pārmaiņu projekts, veicot struktūras izmaiņas ministrijas administratīvājā sektorā (nodalot stratēģisko atbalstu no operatīvā atbalsta), kā arī konsolidējot IT resursus ministrijā.

●       No 01.2019 - 06.2019 Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktora vietnieks ES fondu ieviešanas jautājumos. Augstākā līmeņa vadība iestādē ar 400 darbiniekiem, kas atbildīga par investīciju vairāk kā 6 miljardu euro apjomā ieviešanu. Galvenās darbības jomas ietver pārmaiņu vadību administratīvā sloga un birokrātijas mazināšanā, procesu automatizācijā un optimizēšanā, efektivitātes mērīšanā un analizēšanā, aģentūras e-pakalpojumu un IT sistēmu attīstībā un stratēģiju izstrādē. Vienlaikus būtisku darba apjomu aizņem arī tiešā aģentūras vadība ES fondu jomā, kā arī aģentūras direktora aizvietošana prombūtņu laikā.

●       No 09.2017 līdz 12.2018 - Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Vides un Energoefektivitātes departamenta direktors. Departamenta ar 3 nodaļām un kopumā vairāk kā 30 darbiniekiem vadība. Atbildība par ES fondu līdzfinansēto projektu vides, energoefektivitātes un IKT jomās ieviešanas uzraudzību. Kopumā departamenta atbildībā vairāk kā 350 ES fondu projektu, ar kopējo investīciju apjomu vairāk kā 1,5 miljardi euro. Atbildība – projektu līgumu slēgšana, ieviešanas kontrole, veicot maksājumu pieprasījumu pārbaudes, iepirkumu pārbaudes, pārbaudes projektu īstenošanas vietās, projektu ieviešanas problēmjautājumu risināšana u.c. Iestādes pārstāvēšana darba grupās un nozares forumos, darbā ar Eiropas Komisijas institūcijām u.c

●       No 02.2016. līdz 08.2017 – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Infrastruktūras attīstības departamenta Satiksmes infrastruktūras projektu nodaļas vadītājs. Darbs ar ES fondu projektu satiksmes jomā uzraudzību. Kopējais investīciju apjoms vairāk kā 1,4 miljardi euro. Nodaļas ar 12 darbiniekiem vadība. Nodaļas atbildība – projektu līgumu slēgšana, ieviešanas kontrole, veicot maksājumu pieprasījumu pārbaudes, iepirkumu pārbaudes, pārbaudes projektu īstenošanas vietās, projektu ieviešanas problēmjautājumu risināšana u.c. Iestādes pārstāvēšana darba grupās un nozares forumos, darbā ar Eiropas Komisijas institūcijām u.c.

●       No 03.2014. līdz 02.2016. - LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departamenta Finanšu vadības nodaļas vadītājs. Darba pienākumos ietilpa nodaļas ar 5 darbiniekiem vadība un darbu koordinēšana. Atbildība par nacionālā līmeņa n+2/n+3 mērķu sasniegšanu ES fondu līdzfinansētajos projektos vides, IKT un reģionālās attīstības jomā. Programmu līmeņa uzraudzība par investīcijām, kas pārsniedz 1,3 miljardus euro. Nozares ziņojumu sagatavošana, ES fondu 2007-2013.gada plānošanas perioda slēgšana, kā arī finanšu analīzes, resursu plānošana (t.sk. detalizēti aprēķini un modeļi), ekonomiskā ieguvuma vērtēšana. Atbildība par valsts budžeta līdzekļu ES fondu projektu ieviešanai plānošanu.

●       No 02.2013. līdz 03.2014.– LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departamenta Finanšu vadības nodaļas vecākais eksperts. Darba pienākumos ietilpa vides, IKT un reģionālās attīstības jomas ES fondu līdzfinansēto projektu ieviešanas uzraudzība programmu līmenī, liela apjoma datu apstrāde, analīze un apkopošana, piedalīšanās starp-ministriju darba grupās, nozares ziņojumu sagatavošana u.c.

●       No 04.2011. līdz 02.2013. - LR Finanšu ministrijas ES fondu uzraudzības departamenta Eiropas Sociālā fonda uzraudzības nodaļas vecākais referents. Darbs ar ES fondu aktivitāšu ieviešanas uzraudzību, komunikāciju un informācijas pieprasīšanu no nozaru ministrijām, jautājumu koordinēšanu ar Eiropas Komisiju un liela apjoma datu apstrādi.

 

Pieredze privātajā sektorā:

●       No 10.2019 - pašnodarbinātais, konsultants informācijas tehnoloģiju projektu, mobilo aplikāciju izstrādes un pārmaiņu vadības jomās, t.sk. publiskās pārvaldes iestādēm.

●       No 07.2018. – dibinātājs un līdzīpašnieks SIA Bmarket. Jaunuzņēmums, kas nodrošina elektronisko platformu bilesutirgus.lv drošai un legālai biļešu pārdošanai un iegādei otrreizējā tirgū. Idejas autors un projekta realizētājs.

●       No 10.2017. – pašnodarbinātais, mobilo aplikāciju izstrādes jomā. Izstrādāta un tirgū ieviesta mobilā izglītojošā spēle “Zilbe”, kas attīsta lasītprasmi bērniem.

●       2015-2016. – pašnodarbinātais namu apsaimniekošanas jomā. Apsaimniekota ģimenei piederoša daudzdzīvokļu māja Rīga ar 14 dzīvokļiem.

●       No 11.2010. līdz 02.2013. – SIA Btours valdes priekšsēdētājs. Uzņēmuma darbība - sezonāla tūrisma pakalpojuma sniedzējs.

●       No 02.2010. līdz 11.2011. - biedrības “Eiva” valdes loceklis. Biedrība piedalījās konkursos par dažādu semināru un konferenču rīkošanu, informēja par inovatīvu uzņēmējdarbību. Pieteikumu rakstīšana konkursiem, lektoru meklēšana.

●       2009.g. – SIA „Baltijas konsultācijas” projektu vadītājs, darbs ar projektu pieteikumu sagatavošanu un klientu konsultēšanu ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu jautājumos.

●       2008.g. – SIA “One Baltics” projektu vadītāja palīgs, darbs ar projektu pieteikumu sagatavošanu un klientu konsultēšanu ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu jautājumos.

 

 

Papildus izglītība:

●       “Dizaina domāšana pakalpojumu izstrādē vai pilnveidē”, 2019, pasniedzēji Jeļena Solovjova un Viesturs Celmiņš;

●       “LEAN metodes ieviešana”, Decembris 2018 -  WIN Partners;

●       “Vadības kompetenču treniņš”, Marts 2018 - Training LAB SIA;

●       “Nemateriālā motivācija”, 2017 - Training LAB SIA;

●       “Lielo datu analīze e-kohēzijas sistēmās”, Maijs 2017 – Visma Enterprise;

●       27.11.2014-30.04.2015 „Lietišķās angļu valodas apmācība Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju nodarbinātajiem” (Proficiecy C2 līmenis) – rīkotājs SIA „Alius Lingua”;

●       01-02.12.2014 „Closure: Getting ready to close Programmes” rīkotājs European Training Centre in Paris;

●       15-16.05.2014 „Successful Closure of Operational Programmes 2007-2013” - rīkotājs Valsts Kanceleja;

●       29.11.2013 „Valsts budžeta plānošanas un izpildes vispārējie un ES struktūrfondu un Kohēzijas fondu plānošanas specifiskie principi” – rīkotājs Valsts Kanceleja;

●       28.-29.11.2012 „ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda Vadības informācijas sistēmas datu analīzes rīka lietošana un iegūto rezultātu efektīva analīze ar Microsoft Office Excel” - SIA „Baltijas datoru akadēmija”;

●       26.-27.06.2012 „Effective management of expenditure verification and irregularities in European Union Funds projects” –Valsts administrācijas skola, organizētājs Valsts kanceleja;

●       23.-24.04.2012 „Microsoft Office Excel 2010 advanced (MOS)” – SIA „Baltijas datoru akadēmija”.

 

 

Prasmes:

●       Autovadītāja apliecība (B kategorija) kopš 2005.gada;

●       Datorprasmes IT speciālista līmenī, t.sk statistikas, web un mobilo aplikāciju izstrādes programmas, datu analīzes programmatūra (Microstrategy, MS PowerBI, SAP BO), ES fondu sistēmas (KP VIS (t.sk. KP VIS DAR), FM VIS, CFLA VIS, VRAA Zelma, EK SFC2007, EK/OLAF IMS u.c.), pieredze mobilo aplikāciju un mājaslapu izstrādē;

 

Valodu prasmes:

Latviešu (dzimtā),

angļu (teicami – Proficiency (C2 līmeņa) sertifikāts) – sapratne, rakstīšana, runāšana,

vācu (labi – B2),

krievu (sarunvaloda – A1).

 

Intereses:

IT, ceļošana, sports, ekonomika un finanses.

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 21.05.2024