Metodiskie ieteikumi darbā ar bērniem

06.05.2009

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas psiholoģes izstrādājušas un sagatavojušas metodisko materiālu „16-18 gadus vecu jauniešu, kuri dzīvo ārpus ģimenes aprūpes iestādēs, sagatavošana patstāvīgas dzīves uzsākšanai”.


 

07.01.2009

Metodiskos ieteikumi „Iecietības veicināšana izglītības iestādēs”, paredzēti kā palīglīdzeklis izglītības iestāžu darbiniekiem, kā arī citiem speciālistiem, kuri profesionālajā darbībā saskaras ar skolēnu savstarpējo neiecietību.


04.12.2008

Lai aktualizētu jautājumu par bērnu no ārpusģimenes aprūpes iestādēm motivāciju mācīties, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) veica aptauju, kurā piedalījās 520 bērni un jaunieši no ārpusģimenes aprūpes iestādēm dažādos Latvijas reģionos.


 

08.10.2008

Metodiskie ieteikumi domāti izglītības iestāžu, sociālā dienesta, bāriņtiesu un citu iestāžu darbā, kas nodarbojās ar bērnu tiesību aizsardzību. Ieteikumos aprakstīti konkrēti piemēri un detalizēts skaidrojums, kādas ir iesaistīto pušu atbildības un kompetences (pamatojoties uz normatīvajiem aktiem), kā arī rīcības shēmas un veicamie pasākumi, gadījumos ,kad pastāv aizdomas par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem.


 

11.06.2008

Materiāls sagatavots sociālo darbinieku, bērnu aprūpes centru darbinieku, pedagogu, vecāku u.c. bērnu audzināšanā iesaistīto personu vajadzībām.


05.06.2007

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aicina pedagogus un citus izglītības iestāžu speciālistus iepazīties ar konferences „Citāds bērns skolā” dalībnieku materiāliem.


22.05.2007

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) rīkotajos semināros 9. un 10. maijā internātskolu un ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītājiem pedagogi un psihologi sniedza padomus un ieteikumus, kā atpazīt un mazināt vardarbību audzēkņu vidū.


05.02.2007

Metodiskajā materiālā „Skolēna – pedagoga sadarbība” analizēts, kādi apstākļi ietekmē bērna personības veidošanos, izaugsmi un uzvedību, un kāda nozīme šajā ziņā ir skolai un skolotājiem.


14.12.2006

Skolēna sekmes ir atkarīgas ne tikai no viņa prasmēm un centības, bet arī komforta sajūtas skolā un motivācijas mācīties vai tās trūkuma. Nereti tas, vai skolēns jūtas savu vienaudžu pieņemts, vai viņš savā ģimenē jūtas labi, vai kāds cits apstāklis, kas it kā neskar zinību apguvi, ir izšķirošs viņa attieksmei pret mācībām un citiem cilvēkiem.


06.12.2006

Līdz ar demokrātijas ienākšanu skolā visai jūtami ir mainījušās skolotāju un skolēnu attiecības. Skolēni aizvien biežāk un uzstājīgāk sāk aizstāvēt savas tiesības, kontrolēt un ietekmēt ne tikai mācību procesu, bet arī attiecības ar pedagogiem. Ne vienmēr tas notiek apzināti un korekti, radot iespaidu skolotājiem par viņu darba un personības noniecinājumu.

MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 21.05.2024